Načítavam...
*kosik*
Prázdny

Obchodné podmienky E-shop

Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie služieb na diaľku, prostredníctvom webovej stránky (portálu) shop.skprofibike.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok shop.skprofibike.sk je:

SK - PROFI BIKE, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 2601/S, IČO: 36032859, DIČ: 2020087366, IČ DPH: SK2020087366, sídlo: Mládežnícka 3437/4 Banská Bystrica 974 04, SR, konateľ: Pavol Krnáč  Kontaktné tel. č.: +421 48 4151001, adresa elektronickej pošty: info@skprofibike.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje nákupný portál na svojich internetových stránkach shop.skprofibike.sk (ďalej len "portál"). Prevádzkovateľ poskytuje portál iným osobám ponúkajúcim tovar (ďalej len "predávajúci") a umožňuje predávajúcemu príležitosť, prostredníctvom portálu uzatvárať s tretími osobami (ďalej len "kupujúci") zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, na nákup tovaru predávajúceho, na základe ktorej je kupujúcemu zaslaný tovar prostredníctvom predávajúceho. Dodávateľom tovaru na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky z portálu je osoba odlišná od prevádzkovateľa, pričom predávajúci je pri objednávke vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov - obchodného mena, sídla/miesta podnikania, telefónneho čísla predávajúceho, adresy jeho elektronickej pošty ak ich predávajúci má. Na portáli sú taktiež uvedené aj identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty). Tieto podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb (kupujúcich) využívajúcich portál, ako aj ďalšie súvisiace vzťahy. Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím portálu, ako aj pred vykonaním objednávky tovaru prostredníctvom portálu, či pred registráciou na portáli, riadne oboznámil s aktuálnym znením podmienok používania.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala (emailové) oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Pre potreby týchto obchodných podmienok sa tiež uvádza, že spotrebiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

 4. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že zmluvu uzavretú na diaľku zákonodarca definoval ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Vymedzenie pojmu zmluva na diaľku sa vzťahuje aj na situácie, keď spotrebiteľ navštívi prevádzkové priestory predávajúceho iba na účely získania informácií o tovare alebo službe a následné rokovanie a uzatvorenie zmluvy sa uskutoční na diaľku. Za zmluvu na diaľku sa naopak nepovažuje zmluva, pri ktorej došlo k osobnej interakcii predávajúceho a spotrebiteľa a prerokovanie zmluvy prebehlo osobne, pričom zmluva samotná bola uzavretá použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie a bez súčasnej prítomnosti oboch strán. Spotrebiteľ v takomto prípade nie je vystavený opísaným rizikám, preto nie je dôvod na zvýšenú ochranu. Podobne pojem zmluva uzavretá na diaľku nemá zahŕňať objednávky, ktoré spotrebiteľ uskutoční prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku s cieľom iba požiadať odborníka o poskytnutie služby, ako napríklad v prípade spotrebiteľa, ktorý sa telefonicky objedná u kaderníka. Predmetom takéhoto telefonátu je zvyčajne len dohodnutie si termínu a času návštevy u predávajúceho, ktorý ma službu poskytnúť. V týchto prípadoch je preto potrebné považovať za moment uzavretia zmluvy až okamih, keď sa zmluvné strany dohodnú na podstatných náležitostiach, t.j. na predmete zmluvy a cene za poskytnutie služby, k čomu obvykle dochádza až za súčasnej fyzickej prítomnosti spotrebiteľa a predávajúceho.

 5. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je definovaná ako zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:

 • uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

 • na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

 • uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo

 • uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a  zákonom č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z.).

 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 3. Pre potreby všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva:

  1. na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo

  2. ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že prevádzkové priestory sú definované ako prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára elektronickými prostriedkami, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa opätovne výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať o:

 • hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

 • celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých nákladov,

 • dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, a ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj o podmienkach vypovedania zmluvy, a

 • minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok. Toto ustanovenie ukladajúce predávajúcemu opätovnú informačnú povinnosť má slúžiť na to, aby si spotrebiteľ pred dokončením svojej objednávky dôkladne prečítal podstatné informácie a mohol sa tak uvážene rozhodnúť o kúpe tovaru, resp. služby.

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že trvanlivý nosič je definovaný ako prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi a predávajúcemu uchovávať a reprodukovať jemu adresované informácie v podobe čitateľnej pre adresáta týchto informácií tak dlho, ako to pre neho bude potrebné z hľadiska ochrany záujmov plynúcich zo vzájomného vzťahu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Pod definíciu je potrebné zahrnúť predovšetkým také nosiče informácií, ako je papier, USB kľúče, CD-ROM, DVD, pamäťové karty alebo pevné disky počítačov, ako aj e-maily. V situáciách, keď je z dôvodu právnej istoty či vzhľadom na prípadnú potrebu uniesť dôkazné bremeno dôležité poskytovať informácie alebo dokumenty v určitej forme, zákon na viacerých miestach stanovuje povinnosť poskytnúť ich v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. V porovnaní so všeobecnou občianskoprávnou úpravou formy právnych úkonov (§ 40 Občianskeho zákonníka) sa možnosťou poskytnúť určité informácie alebo dokumenty na trvanlivom nosiči rozširuje spektrum dostupných prostriedkov aj na moderné a v súčasnosti čoraz využívanejšie spôsoby, ktoré rovnako dobre umožňujú dosiahnutie účelu uchovania a nezmeneného reprodukovania informácií dôležitých tak pre spotrebiteľa, ako aj predávajúceho. Za trvanlivý nosič sa nepovažuje webová stránka.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že elektronickým obsahom sú dáta, ktoré sú vyrobené a poskytované v elektronickej forme, ako napríklad počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty, bez ohľadu na to, či sú získavané prostredníctvom sťahovania, metódou streamingu z hmotného nosiča alebo iným spôsobom. Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči sú zmluvami, ktorých predmetom je poskytnutie určitej služby, na druhej strane, ak sa elektronický obsah dodáva na hmotnom nosiči ako je CD alebo DVD, považuje sa elektronický obsah zaznamenaný na tomto nosiči za tovar v zmysle tohto zákona.

 4. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, faxom, alebo poštou na adresu predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte alebo službe. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom alebo iným spôsobom, na ktorom sa dojednajú.

 5. Zodpovednosť prevádzkovateľa a predávajúceho (predávajúcich): Informácie o cenách tovarov a zľavách uvedených na portáli sú informáciami, ktoré poskytuje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru tým - ktorým predávajúcim a to v prípade, ak meškanie nebolo spôsobené na strane prevádzkovateľa. Kupujúci je povinný svoje práva a povinnosti, týkajúce sa týchto tovarov, uplatňovať priamo u toho – ktorého predávajúceho.


Článok II

Objednávka tovaru alebo služby alebo služby –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci na portáli propagujú tovar, a to vrátane ceny ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaných tovarov prostredníctvom portálu sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (ďalej len "cena"). Ak má kupujúci záujem zakúpiť si ponúkaný tovar prostredníctvom portálu, vyplní všetky požadované údaje, pri objednávke daného tovaru si zvolí požadované množstvo tovaru a vyberie si toho – ktorého predávajúceho, od ktorého si zvolený tovar zakúpi a následne prevezme (osobne alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti). Kupujúci odošle objednávku kliknutím na tlačidlo "Dokončiť a zaplatiť". Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru predávajúcim, ktorá je uzatváraná medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom portálu. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj so znením všeobecných obchodných podmienok predávajúceho daného. Ďalšie informácie ohľadom zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach jednotlivých predávajúcich uvedených na portáli, s ktorými je kupujúci povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť. Všetky prípadné obmedzenia dodania tovaru sú vždy uvedené v ponuke príslušných tovarov zverejnených na portáli.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznamuje spotrebiteľovi:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

 • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

 • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

 • adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

 • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

 • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

 • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

 • informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,

 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

 • informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

 • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 1. V zmysle §4 zákona č. 102/2014 predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením "objednávka s povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. Predávajúci týmto zároveň jasne informuje, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 2. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako aj zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky, zaplatí kupujúci kúpnu cenu, na základe vzájomne dohodnutého spôsobu, (napr. na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu poštou alebo elektronicky). Zmluvné strany sa tiež dohodnú na spôsobe a adrese, na ktorú bude kupujúcemu odoslaný predmet objednávky.  

 3. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi podnikateľským subjektom a  spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúcich, že objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie, ktorá nie je povinná ale dobrovoľná.

 4. V súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa písomná forma považuje za zachovanú aj vtedy, ak je súhlas spotrebiteľa s obsahom zmluvy daný napríklad elektronickými prostriedkami. Nestačí však slovný súhlas spotrebiteľa vyjadrený počas telefonického hovoru, a to ani v prípade, ak predávajúci disponuje audionahrávkou telefonického hovoru, na ktorej je zaznamenaný súhlas spotrebiteľa s uzavretím zmluvy, t.j. k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim, aj elektronickou formou.

 5. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6):

 • Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.


 1. V odseku 1 § 6 vyššie uvedeného zákona č. 102/2014 sa ustanovuje povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy na diaľku potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie podľa § 3 ods. 1 zákona za predpokladu, že všetky tieto informácie predávajúci neposkytol spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred odoslaním objednávky, resp. pred uzavretím zmluvy na diaľku.

 2. V prípade, že predmetnom zmluvy je poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pričom poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu sa má začať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj potvrdenie o predchádzajúcom výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

 3. V prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov je predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy povinný odovzdať spotrebiteľovi vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy a v prípade, že ide o poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, aj potvrdenie o prijatí predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu. So súhlasom spotrebiteľa možno tieto dokumenty poskytnúť na inom trvanlivom nosiči.

 4. Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje kupujúcich, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky prostredníctvom portálu vyžadovaním súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo všeobecnými obchodnými podmienkami toho – ktorého predávajúceho.


Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena ponúkaného tovaru pri zmluve uzavretej na diaľku prostredníctvom portálu je vždy uvedená v konkrétnej ponuke na portáli. Ceny ponúkaných tovarov prostredníctvom portálu sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v objednávke sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré môžu byť Zákazníkom znášané v súvislosti s dodaním tovaru. Pri prevzatí objednávky si Zákazník môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru v hotovosti, alebo bezhotovostná platba platobnou/kreditnou kartou (ak Poskytovateľ túto možnosť ponúka), prípadne zaslanie na dobierku, v prípade, že si zákazník u Poskytovateľa zvolí dodanie na adresu.

 2. Cena produktov (tovarov) alebo služieb objednávaných prostredníctvom internetového portálu (ďalej len „kúpna cena“) môže byť vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka - kupujúceho.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že v prípade objednávky prostredníctvom internetového portálu je kúpna cena a celkové náklady vyčíslená v objednávkovom formulári a v potvrdení o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 4. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že prevádzkovateľ portálu zároveň informuje kupujúceho, že negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa v lehote splatnosti, už nemení.

 5. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že cena produktov (tovarov) alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare alebo službe.

 6. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že kupujúci je oprávnený zrušiť/stornovať objednávku, (do okamihu prevzatia tovaru alebo služby), rovnako tiež v prípade, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru. Zrušenie môže prebehnúť zo strany kupujúceho aj elektronicky alebo telefonicky.

 7. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že spôsob zaplatenia kúpnej ceny (forma úhrady) vrátane celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru je uvedený v objednávkovom formulári. Formu úhrady zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu.

 8. Splatnosť kúpnej ceny: po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, zaplatí kupujúci predávajúcemu kúpnu cenu a vrátane prípadných ďalších súvisiacich nákladov (napr. poplatok za dopravu, poplatok/cena za dobierku a i.) pred samotným prevzatím tovaru, s výnimkou osobitnej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy). Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu)

 9. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci môže požadovať platbu za tovar alebo službu vopred a to napríklad pri hodnote objednávky nad 500€ bez dopravy (zálohová platba je požadovaná na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na bankový účet alebo v prípade vzájomnej dohody s predávajúcim a ak webová stránka internetového obchodu takou funkciou disponuje tak aj prostredníctvom platobnej brány / platby kartou online alebo aj prostredníctvom tzv. platobného systému - napr. paypal alebo GoPay.)

 10. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci je oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar alebo službu, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv. Výška kúpnej ceny tovaru alebo služby, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a  formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári, alebo v prípade individuálnej dohody na trvanlivom nosiči a v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku.

 11. Základným platidlom za tovar alebo službu je mena EURO. Znak: €.

 12. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 13. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 14. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že prevádzkovateľ informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o ochrane spotrebiteľaPredávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach“.


Článok IV

Dodanie tovaru alebo služby

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci dodáva tovar v objednanom množstve a kvalite spolu s písomným rovnopisom svojich Všeobecných obchodných podmienok, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru alebo službe a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. Ak písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo kupujúcemu dodané s tovarom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená. Ak písomné vyhotovenie tzv. povinných informácií pri označený výrobku (vrátane návodu na používanie, ak je k výrobku priložený) nebolo kupujúcemu dodané s tovarom v slovenskom jazyku, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru alebo služby a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom (alebo službou) v lehote dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 3. Termín dodania tovaru alebo (poskytnutia) služby: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného tovaru alebo služby je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

 4. Dostupnosť tovaru: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že, tovar predávaný cez internetový portál je tiež limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami toho – ktorého predávajúceho.

 • Tovar označený ako „dostupný“ alebo „na sklade“ alebo „skladom“ alebo s iným označením vyjadrujúcim, že tento tovar je dostupný, predávajúci odosiela v lehote 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí v potvrdení objednávky na trvanlivom nosiči.

 • Tovar s označením dostupnosti „na objednávku“ alebo „dostupný na sklade u dodávateľa“ alebo „dostupnosť 7-21 dní“ je odosielaný v tomto časovom horizonte, t.j. 7-21 kalendárnych dní. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru alebo služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.

 • Tovar označený ako „nie je na sklade“ je aktuálne nedostupný.

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci dodá tovar alebo službu kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky. Dodanie tovaru alebo služby je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že dodanie tovaru, na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami a to na vopred určené miesto (kamennú predajňu) alebo k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).

 4. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu, aby sa o možnostiach a spôsoboch odoslania a dodania tovaru, mimo územia Európskej únie a na územie Tretích krajín, informoval u predávajúceho pred samotným vykonaním objednávky tovaru alebo služby.

 5. Spôsob doručenia tovaru: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že spôsob doručenia tovaru je uvedený v objednávkovom formulári, resp. v prípade objednávky telefonicky alebo emailom poskytne predávajúci kupujúcemu informácie o aktuálne dostupných formách doručenia tovaru.


Článok V

Prevzatie tovaru alebo služby

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §7 ods. 4 sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti. Pri prevzatí tovaru alebo služby je kupujúci preukáže dopravcovi svoju totožnosť (napr. prostredníctvom platných dokladov totožnosti). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho alebo oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, aby sa predišlo okolnosti, že tovar prevezme iná tretia osoba, ktorá nie je na to splnomocnená alebo objednávku vo vlastnom mene vôbec nevykonala.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru alebo služby, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že nebezpečenstvo poškodenia tovaru alebo služby a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

 4. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že po prevzatí tovaru alebo služby kupujúci odkontroluje neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti tovarom alebo s prepravou tovaru, kupujúci tieto bezodkladne oznámi predávajúcemu (odporúča sa elektronická alebo telefonická formu). Kupujúci a predávajúci sa následne dohodnú na ďalšom postupe.

 5. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky, alebo podozrenie o neoprávnenom otvorení zásielky, predávajúci odporúča (nenúti) kupujúcemu zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Pre potreby týchto obchodných podmienok predávajúci informuje spotrebiteľa, že mu samozrejme neukladá žiadne povinnosti nad rámec zákona.

 6. Vyššie uvedené však nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť u predávajúceho reklamáciu alebo právo odstúpenia od zmluvy zákonným spôsobom.

 7. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak kupujúci nevznesie u predávajúceho námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu príslušných dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.


Článok VI

Prepravné

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári alebo v individuálnej cenovej ponuke zaslanej emailom,  najneskôr však v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku, a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

 2. Prepravné / doprava zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke alebo na web stránke internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok VII

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že spotrebiteľ môže odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt. Táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

 • prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 2. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom: 

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a 

 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

 1. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

 2. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. 

 3. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 4. Postup: Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Všeobecne platí, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zmluva bola uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bude postačovať akékoľvek jednoznačné (aj ústne formulované) vyhlásenie, ak z neho bude jednoznačne zrejmé, že vôľa spotrebiteľa smeruje k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ. Zákon uľahčuje pre spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou použiť formulár na odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu. Formulár je predávajúci povinný predvyplniť svojimi identifikačnými údajmi a odovzdať spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Ide o významný inštitút ochrany spotrebiteľa predovšetkým tým, že na jeho uplatnenie nie je potrebné splnenie ďalších podmienok, od spotrebiteľa sa vyžaduje iba minimum úkonov, aby mohol odstúpiť od zmluvy. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je k dispozícií na webovej stránke  predávajúceho. V prípade vyžiadania môže byť spotrebiteľovi tiež odoslaný e-mailom alebo poštou. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu,