Načítavam...
*kosik*
Prázdny

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov

 2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

SK - PROFI BIKE, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 2601/S, IČO: 36032859, DIČ: 2020087366, IČ DPH: SK2020087366, sídlo: Mládežnícka 3437/4 Banská Bystrica 974 04, SR Konateľ: Pavol Krnáč (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) – spracúva osobné údaje dotknutých osôb v týchto informačných systémoch:

 1. IS Portál

 2. IS Marketing

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje nákupný portál na svojich internetových stránkach shop.skprofibike.sk (ďalej tiež len "portál"). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť pre predávajúcich (právnické osoby) a kupujúcich  (spotrebitelia ako aj firemní zákazníci)  uzatvárať  zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov formou e-shopu toho – ktorého predávajúceho uvedeného na portáli prevádzkovateľa, t.j. kupujúci (dotknuté osoby) môžu prostredníctvom predmetného portálu uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa.

Vyššie uvedené spracúvané osobné údaje, so súhlasom dotknutej osoby, poskytuje prevádzkovateľ tretím stranám (predávajúcim), ktorí na predmetnom portáli ponúkajú kupujúcim tovary, len v prípade, ak kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom predmetného portálu (návrh na uzatvorenie zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov). Zoznam subjektov (tretích strán), ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb:

  • Tanad Sport, s.r.o., Dolná 904/31 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45332550

  • CYKLOMAX PP s.r.o. Hitschova 5023/4 058 01 Poprad, IČO: 50548344

  • LINUS, s.r.o., Poštová 6563/14 917 01 Trnava, IČO: 45866236

  • ToToSPORT s.r.o., Štefana Baniča 1227/67 919 04 Smolenice - Smolenická Nová Ves, IČO: 36615684

  • ALTERBIKE s.r.o., Moyzesova 1 902 01 Pezinok, IČO: 48250007

  • KOLO Sport, s.r o., 1. mája 12 901 01 Malacky, IČO: 44458029

  • Peter Jenčík, Lorencova 1091/1 05342 Krompachy, IČO: 33056277

  • Milan Pisarčík, M.Hattalu 2053/32 02601 Dolný Kubín, IČO: 40973387

  • VITALIT s.r.o., Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399825

  • Cyklomarket s.r.o., M. Mišíka 730/23 971 01 Prievidza, IČO: 36725692

  • BIKEPRO SK, s.r.o., Internátna 24 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36629146

  • FOCUS SK s.r.o., Kpt. Nálepku 8 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36326046


Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že pristúpil k riešeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov, z titulu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vyhotovil dokumentáciu obsahujúcu nie len bezpečnostný projekt ale aj opis bezpečnostných opatrení a posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov:

 • v zmysle aktuálne platnej legislatívy -  zák. č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 84/2014 Z.z., 55/2017 Z.z.)  a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uvedenej v zbierke zákonov Vyhláška č. 117/2014 Z.z. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

 • s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení a záruk zo strany prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov ako zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť; obmedzenie a kompatibilitu účelov spracúvania; minimalizáciu údajov, pseudonymizáciu alebo šifrovanie a minimalizáciu uchovávania údajov; správnosť údajov; integritu a dôvernosť, dostupnosť údajov;

 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k týmto osobným údajom) spracúvania s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania;

 • poučenia oprávnených osôb;

 • prijatie primeraných opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a na promptné informovanie dozorného orgánu a dotknutej osoby;

 • prijatie primeraných opatrení, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov, či iný výkon práv dotknutej osoby;

 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie; posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním, a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).


Prevádzkovateľ zároveň informuje, že nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov.

GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

 • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,

 • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,

 • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),

 • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,

 • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,

 • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),

 • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

 • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,

 • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,

 • zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu, toho - ktorého predávajúceho, je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona  (ďalej aj „IS E-shop“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.

Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov tiež dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu (ďalej aj „IS Marketing “). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov zákazníka je jeho súhlas.

Poskytnutie osobných údajov E-SHOPMI tretím stranám:

 • V prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia.

 • V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona - zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách  je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

 • Prevádzkovateľ IS týmto informuje, že za účelom doručovania  objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt) tretím stranám – prepravnými spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári pri vykonávaní objednávky.

Legislatíva:

 1. Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2014 Z.z.: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2

 2. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.

 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.


Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.


Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.